VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ ÚSTANOVENIA

1.1 Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Kovintrade, s. r. o., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 31339638, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, v oddiele: Sro, vložka č. 4109/B (ďalej len „Predávajúci“), a osobami, ktoré kupujú tovar predávaný Predávajúcim (ďalej len „Kupujúci“).
1.2 Tieto VOP upravujú právny vzťah, dodanie tovaru a prevod vlastníckych práv na tovar medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
1.3 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť potvrdením písomnej objednávky Kupujúceho zo strany Predávajúceho alebo uzatvorením kúpnej zmluvy. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnou súčasť záväznej písomnej objednávky alebo kúpnej zmluvy.
1.4 Ak medzi Predávajúcim a Kupujúcim nebude uzatvorená osobitná kúpna zmluva, považuje sa za kúpnu zmluvu objednávka Kupujúceho potvrdená Predávajúcim.

2. OBJEDNÁVKA

2.1 Objednávka Kupujúceho sa považuje za záväznú až po jej písomnom potvrdení zo strany Predávajúceho.
2.2 Kupujúci je povinný riadne prekontrolovať jednotlivé položky uvedené v potvrdení objednávky, resp. v kúpnej zmluve, a prípadne pripomienky alebo zmeny oznámiť najneskôr do 3 pracovných dní. Kupujúci berie na vedomie, že uzatvorením zmluvy, resp. potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho potvrdzuje, že údaje v nich uvedené zodpovedajú požiadavkám Kupujúceho.
2.3 Kupujúci môže po uzavretí zmluvy resp. potvrdení objednávky zmeniť alebo doplniť predmet plnenia, čas plnenia alebo miesto dodania, a to písomne. Každá zmena musí byť písomne potvrdená zo strany Predávajúceho. Pokiaľ zmenou vzniknú Predávajúcemu vyššie náklady je Kupujúci povinný ich uhradiť.
2.4 Pre tovar, ktorý je predmetom plnenia zmluvy, platia aktuálne technické normy a súvisiace predpisy so stanovenými toleranciami.
2.5 Kupujúci je v zmysle §355 obchodného zákonníka oprávnený zrušiť záväznú objednávku či zmluvu zaplatením odstupného vo výške 70% dohodnutej ceny.

3. DODANIE TOVARU, PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1 Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá objednaný tovar za podmienok určených v objednávke alebo kúpnej zmluve. Ak nie je dohodnuté inak, sa dodávka objednaného tovaru uskutoční zo skladu predávajúceho (EXW sklad predávajúceho podľa INCOTERMS 2010). Predávajúci Kupujúcemu oznámi, kedy bude tovar pripravený k odberu na dohodnutom mieste a Kupujúci následne bez oneskorenia tovar preberie. Ak Kupujúci tovar nepreberie do 24 hodín od dohodnutého termínu, môže Predávajúci podľa svojho uváženia tovar odoslať alebo uložiť do skladu, a to na náklady Kupujúceho. Povinnosť Predávajúceho dodať tovar sa na základe tohto považuje za splnenú, čím riziko prechádza na Kupujúceho, vrátane povinnosti zaplatenia kúpnej ceny.
3.2 Ak bolo dohodnuté, že predávajúci zabezpečí prepravu tovaru na dohodnuté miesto dodania, vyloženie tovaru z dopravného prostriedku zabezpečí a uskutoční Kupujúci na svoje náklady (CPT miesto určené Kupujúcim podľa INCOTERMS 2010). Nebezpečenstvo poškodenia a straty tovaru vzniknuté v priebehu vykladania, skladovania a manipulácie s tovarom v určenom mieste dodania prechádza na Kupujúceho po prevzatí tovaru alebo okamihom, keď bol Kupujúci povinný poskytnúť Predávajúcemu súčinnosť pri preberaní tovaru, a to podľa toho, čo nastane skôr.
3.3 Predávajúci vyvinie maximálnu snahu, aby splnil dodanie tovaru k dátumu požadovaným Kupujúcim, avšak tento dátum nie je zaručený a nepovažujú sa za podstatnú náležitosť kúpnej zmluvy. Ak je tovar dodaný neskôr ako v deň stanovený v kúpnej zmluve, Predávajúci nezodpovedá za žiadne náklady, výdaje, ujmy alebo škody spôsobené oneskorením dodávky, pokiaľ oneskorenie nevznikne v dôsledku úmyselného jednania Predávajúceho alebo jeho hrubej nedbalosti. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy kvôli oneskoreniu dodávky vtedy, ak Kupujúci stanoví dostatočnú dobu primeranej dĺžky, behom ktorej Predávajúci tovar nedodal.
3.4 Objednávka je ukončená dodaním objednaného množstva tovaru v tolerancii ±10 % hmotnosti množstva uvedeného v kúpnej zmluve. Hmotnosť alebo množstvo tovaru vyznačené v dodacom liste Predávajúceho bude Kupujúci považovať za konečné a záväzné, pokiaľ Kupujúci žiadnym spôsobom neoznámil prípadnú nezrovnalosť hmotnosti alebo množstva. Nezrovnalosti je Kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní od prijatia tovaru a následne poskytnúť Predávajúcemu primeranú možnosť, aby bol prítomný pri overovaní hmotnosti alebo množstva tovaru pred jeho použitím, spracovaním alebo predajom.
3.5 Kupujúci sa zaväzuje potvrdiť prevzatie tovaru na sprievodných dokladoch, v ktorých bude uvedený druh tovaru, množstvo a deň prevzatia tovaru. Aj v prípade, že sa na tovare či jeho časti v okamžiku prevzatia tovaru vyskytuje vada, či viacej vád, je Kupujúci povinný tovar prevziať, pričom do sprievodných dokladov uvedie, že tovar preberá s vadami, ktoré do zápisu konkretizuje a zápis predloží na podpis dopravcovi.
3.6 Dodaný tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva vo výlučnom vlastníctve Predávajúceho. Ak Kupujúci tovar spracoval alebo prepracoval nadobúda Predávajúci spoluvlastníctvo k vzniknutému produktu proporcionálne k hodnote svojho tovaru vo vzťahu k hodnote nového produktu.
3.7 Všetky oznámenia, ktoré musia byť odovzdané podľa zmluvy, sa zasielajú druhej strane v listovej forme, e-mailom alebo elektronickým prenosom dát. Oznámenia odovzdané akýmkoľvek iným spôsobom sa považujú za neúčinné, pokiaľ nie sú potvrdené písomne.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Ak nebolo dohodnuté inak bude na úhradu kúpnej ceny Kupujúcemu zo strany Predávajúceho vystavená faktúra za tovar na základe skutočne dodaného množstva. Kupujúci je povinný túto faktúru uhradiť najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre alebo v termíne vyplývajúcom z čl. 4, bodu 6c.
4.2 Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania čiastky na účet Predávajúceho. Bankovým účtom pre bezhotovostné platby je bežný účet Predávajúceho, ktorý je vo forme IBAN uvedený na faktúre.
4.3 Pohľadávky a záväzky zo strany Kupujúceho a Predávajúceho je možné vzájomne započítať len na základe vzájomnej, oboma stranami potvrdenej písomnej dohody.
4.4 Poškodenie alebo strata tovaru v čase, keď nebezpečenstvo poškodenia a straty tovaru prešlo na Kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť zaplatiť cenu za tovar riadne a včas.
4.5 Ak dôjde v čase od uzavretia zmluvy do termínu vystavenia faktúry k zmene kurzu meny, vo ktorej je zmluva podpísaná, oproti EUR o viac ako 2%, je Predávajúci oprávnený primerane zmeniť dohodnutú cenu nevyfakturovaného tovaru.
4.6 V prípade neuhradenia kúpnej ceny alebo niektorej čiastky zo strany Kupujúceho Predávajúcemu v dohodnutej dobe splatnosti má Predávajúci právo uplatniť nasledujúce opatrenia:

a) Predávajúci môže vyúčtovať Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
b) Predávajúci je potom, čo Kupujúcemu zaslal výzvu k splneniu povinnosti, tj. k zaplateniu, a Kupujúci bez zbytočného odkladu na výzvu nereagoval a tovar nezaplatil, oprávnený zastaviť dodávky tovaru na základe iných zmlúv medzi Kupujúcim a Predávajúcim alebo uskutočniť nasledujúce dodávky tovaru za mimoriadnych podmienok, aké Predávajúci podľa svojho uváženia uzná za vhodné. V danom prípade sa Predávajúci nedostane do omeškania s dodávkami tovaru a nebude možné z tohto dôvodu proti nemu Kupujúcim uplatniť akékoľvek sankcie vrátane prípadných nárokov na náhradu škody či ujdeného zisku.
c) Všetky faktúry, ktoré doteraz neboli splatné, sa stávajú splatnými na základe výzvy Predávajúceho Kupujúcemu k zaplateniu.
d) Predávajúci môže zastaviť dodávky tovaru, pokiaľ po uzavretí kúpnej zmluvy vyjde najavo, že Kupujúci nebude plniť podstatnú časť svojich povinností najmä v dôsledku závažného poklesu svojej platobnej schopnosti alebo dôveryhodnosti, alebo ak to vyplýva z jeho jednania pri príprave plnenia alebo pri plnení zmluvných povinnosti. Pokiaľ Predávajúci odoslal na adresu Kupujúceho tovar predtým, ako sa takéto predpokladané neplnenie Kupujúcim stalo zrejmým, môže Predávajúci zabrániť predaniu tovaru Kupujúcemu a to aj vtedy, ak má Kupujúci doklad oprávňujúci ho k prijatiu tovaru. V takomto prípade sa Predávajúci nedostane do omeškania s dodávkami tovaru a nebude možno z tohto dôvodu proti nemu Kupujúcim uplatniť akékoľvek sankcie vrátane prípadných nárokov na náhradu škody či ujdeného zisku.
e) Pri omeškaní úhrady alebo jej časti o viac ako 60 dní má Predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a odobrať späť nezaplatený tovar, a to na náklady Kupujúceho. Za účelom odobratia nezaplateného tovaru Kupujúci umožní Predávajúcemu časovo neobmedzený prístup do priestorov alebo k budovám, kde je tovar umiestnený, jeho nakládku a odvoz. Všetky prípadné náklady a škody v súvislosti s odvozom nezaplateného tovaru hradí Kupujúci.

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

5.1 Kupujúci je povinný pozrieť si doručený tovar čo najskôr a zistiť, či nemá vady. Reklamáciu vád zjavných a kvantitatívnych je Kupujúci povinný uplatniť bezprostredne po ich zistení, najneskôr však do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúci je v prípade podania reklamácie povinný Predávajúcemu poskytnúť primeranú možnosť, aby si tovar prehliadol.
5.2 Prípadné nedostatky v kvalite alebo stave tovaru, ktoré neboli zjavné, tj. neboli zistené ani po podrobnej prehliadke alebo primeranom vyskúšaní, musia byť oznámené Predávajúcemu písomnou formou bezprostredne potom, čo boli Kupujúcim objavené a v žiadnom prípade neskôr ako 6 mesiacov po prevzatí tovaru. V oznámení je nutne podrobne popísať vytýkané nedostatky a Kupujúci je povinný Predávajúcemu poskytnúť možnosť, aby si tovar prezrel. V prípade nesplnenia tejto povinnosti, nie je Predávajúci povinný plniť akékoľvek svoje povinnosti z titulu zodpovednosti za škody dodaného tovaru proti Kupujúcemu a nenesie ani prípadnú zodpovednosť z titulu náhrady škody. Kupujúci sa nezbavuje povinnosti poskytnúť Predávajúcemu príležitosť si tovar prehliadnuť alebo vyskúšať ani v prípade, že tovar už bol spracovaný, či upravený alebo zapracovaný do výrobku tretej osoby alebo je vo vlastníctve tretej osoby na akomkoľvek inom mieste.
5.3 Všetky vady je nutné uplatniť písomne, zaslaním riadnej reklamácie na poštovú alebo elektronickú adresu Predávajúceho. Doručené oznámenie o vadách musí obsahovať najmä: označenie dodacieho listu, faktúry alebo iného sprievodného dokladu, z ktorého je jasné zrozumiteľne, o aký tovar ide, popis vád a ich prejav, počet vadných kusov a ich identifikačné čísla.
5.4 V prípade, že Kupujúci v rámci písomnej reklamácie počas záručnej doby neoznámi inú požiadavku, je Predávajúci povinný kupujúcemu do 30 dní od prijatia písomnosti oznámiť akým spôsobom reklamáciu vyrieši, pričom Predávajúci je oprávnený uvedenú lehotu predĺžiť z dôvodu zabezpečenia odborného posúdenia vady.
5.5 Ak bude reklamácia Kupujúceho oprávnená, Predávajúci zároveň v čase určenom na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie určí lehotu a spôsob odstránenia vady. Predávajúci môže podľa svojho uváženia vadu odstrániť buď opravou, úpravou alebo výmenou, pričom prednosť má poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny. Ak je reklamácia riešená formou zľavy, výška zľavy musí byť obojstranne akceptovateľná. V prípade ak nedôjde k dohode, výšku zľavy z hodnoty poškodeného tovaru určí znalecký posudok na princípe primeranosti. Ak je reklamácia riešená výmenou tovaru, pôvodný (reklamovaný) tovar zostava majetkom Predávajúceho.
5.6 Predávajúci nepreberá zodpovednosť ani záruku za to, či dodaný tovar bude vhodný k určenému účelu. Posúdenie vhodnosti dodaného tovaru k určenému účelu je plne na Kupujúcom, ktorý sa musí spoliehať na svoje znalosti, skúsenosti a úsudok predtým ako tovar objedná, prevezme, zaplatí a použije, príp. začlení do akéhokoľvek výrobku alebo aplikácie. Zodpovednosť je v plnej miere na Kupujúcom, ktorý z tohto dôvodu nie je oprávnený tovar reklamovať, či na Predávajúceho preniesť prípadnú zodpovednosť k náhrade škody.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

6.1 Predávajúci a Kupujúci zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobia porušením svojich povinností.
6.2 Kupujúci má nárok na náhradu škody iba vtedy, ak je to dohodnuté písomne, tieto náhrady sú na úkor akýchkoľvek ďalších náhrad a nemôžu prevyšovať výšku dohodnutej predajnej ceny tovaru.
6.3 Za žiadnych okolností Predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepriame, náhodné alebo následné škody, ako sú mimo iné straty vo výrobe alebo v predpokladanom zisku alebo škody na majetku spôsobené tovarom v dobe, keď je tovar vo vlastníctve Kupujúceho alebo tretej strany. Predávajúci nenesie zodpovednosť ani za škody na výrobkoch zhotovených Kupujúcim alebo treťou stranou alebo na výrobkoch, v ktorých je tovar dodaný Predávajúcim použitý. Celkový rozsah zodpovednosti Predávajúceho za akékoľvek a všetky nároky vzniknuté z uzavretého obchodu alebo v spojení s dodaným tovarom nemôže prekročiť dohodnutú predajnú cenu dodaného tovaru.

7. PRÍPADY VYŠŠEJ MOCI

7.1 V prípade, že výrobe, spracovaniu alebo dodávke tovaru Predávajúceho alebo akejkoľvek jeho časti bráni alebo sú obmedzené priamo alebo nepriamo okolnosťami, ktoré sú spôsobené vyššou mocou a sú mimo reálne možnú kontrolu Predávajúceho, bude termín dodania tovaru predĺžený o dobu oneskorenia spôsobenej akýmkoľvek zásahom alebo udalosťou vyššej moci. Za prípady vyššej moci sú považované také mimoriadne udalosti, ako sú vojna, vojnový stav, nepokoje, civilné povstanie, sabotáže, požiar, explózia, živelné pohromy, zákony, nariadenie alebo príkaz vlád, rozhodnutie alebo smernica Európskej komisie, štrajk, výluka alebo iná dohodnutá akcia zamestnancov, nedostatok surovín, paliva, dopravných možností alebo dodávok energie, čiastočný alebo úplný výpadok výrobného podniku alebo strojného vybavenia, oneskorenie na strane subdodávateľa, škody alebo straty počas prepravy alebo skladovania, zákaz vývozu alebo dovozu, alebo akákoľvek iná príčina, ktorá je mimo reálne možnú kontrolu Predávajúceho alebo spolupracujúcich firiem zapojených do výrobného procesu alebo dodávok tovaru.
7.2 Ak je pravdepodobné, že dodávka tovaru bude oneskorená z dôvodu vyššej moci a meškanie bude trvať takú dobu, že Kupujúci bude potrebovať získať náhradný tovar z iného zdroja, a ak Kupujúci preukáže k spokojnosti Predávajúceho, že predlžovanie termínu dodávky tovaru by pre nedostatok tovaru vážne ovplyvnilo fungovanie Kupujúceho, môže Predávajúci na žiadosť Kupujúceho súhlasiť so stornovaním dodávky tovaru.
7.3 Žiadna zo strán nezodpovedá druhej strane za škody vplyvom oneskorenia alebo nesplnenia zmluvy spôsobenej faktormi alebo udalosťami, o ktorých je zmienka v prvom odseku tohto článku.

V Bratislave, dňa 11. 1. 2021